โครงการอ้างอิง งานรับสแกนเอกสาร

ธนาคารกสิกรไทย, เอกสารเครดิตลูกค้า

(กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ชุมพร, ภูเก็ต, ชลบุรี, วังน้อย, อุบลราชธานี,
ขอนแก่น, จันทบุรี)

ธนาคารกสิกรไทย, ใบสมัครเปิดบัญชีธนาคาร (จ้างประจำรายเดือน)

ธนาคารกสิกรไทย, เอกสารแบบสอบถาม (จ้างประจำรายเดือน)

ธนาคารนครหลวงไทย, เอกสารสมัครบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย, บริการให้เช่าเครื่องสแกนเอกสาร

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, ฝ่ายประเมินทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน, สำนักทะเบียน  ประวัตินักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน, สำนักหอสมุด  วิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน, สำนักหอสมุด  หนังสือทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน, บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน, กองแผนงาน (A0,A1,A2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน, สำนักทะเบียน  ประวัตินักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน, สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สำนักทะเบียนและสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักทะเบียน  ประวัตินักศึกษา

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, สำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, สำนักทะเบียน  ประวัตินักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, สำนักทะเบียน  ประวัตินักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, สำนักทะเบียน  ประวัตินักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม, สำนักทะเบียน  ประวัตินักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, สำนักทะเบียน  หลักสูตรการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สำนักบรรณสารสนเทศ  เอกสารการสอน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  คณะเศรษฐศาสตร์  เอกสารทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สำนักหอสมุดกลาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สำนักหอสมุดกลาง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักนิติการ

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน, เอกสารเรื่องร้องเรียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย, ห้องสมุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย, สำนักประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, เอกสารงานวิจัย

กรมวิชาการการเกษตร,  ห้องสมุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดขอนแกน, เอกสารสิทธิ์ สปก

สำนักราชเลขาธิการ

สภากาชาดไทย, ประวัติพนักงาน

คุรุสภา, หนังสือเก่า หนังสือ ร.6

การประปานครหลวง, ประวัติพนักงาน

ที่ว่าการอำเภอสามโคก, ทะเบียนบ้าน

โครงการส่งเสริมจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ห้องสมุด หนังสือทั่วไป

บรรษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ (บสก.), เอกสาร NPA NPL

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย, (A0 A1 A2)

โรงพยาบาลกรุงเทพ, ฝ่ายเวชระเบียน ประวัติผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพ, ฝ่ายทันตกรรม ประวัติผู้ป่วย

โรงพยาบาลพญาไท, ฝ่ายเวชระเบียน ประวัติผู้ป่วย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ, ฝ่ายเวชระเบียน ประวัติผู้ป่วย

บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต จำกัด, เอกสารลูกค้า

บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด, ประวัติลูกค้า

การบินไทย, ฝ่ายช่าง

ทรู คอร์ปอเรชั่น, ใบแจ้งค่าใช้บริการ

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ประวัติลูกค้า

บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด, เอกสารลูกค้า (กรุงเทพฯ และ ชลบุรี)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด, ประวัติพนักงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

DTAC, รายชื่อลูกค้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), วารสารทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จำกัด, A0, A1

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริการสแกนเอกสารและจัดการข้อมูล

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน), A0, A1

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), ฝ่ายบัญชี

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), เอกสารทางด้านเทคนิค

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ฝ่ายบัญชี

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

 

Copyright 2005 World Trade Technology Co., Ltd.  All right reserved